Πραγματοποιείται σήμερα 18 Ιανουαρίου 2016, η πρώτη, για τη νέα χρονιά, συνάντηση του Κυπριακού Κέντρου Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου, MEDICLEFT. Κατά τη συνάντηση, η επιστημονική ΟΜΑΔΑ του κέντρου εξετάζει περιστατικά παιδιών με σχιστία καθώς και άλλα περιστατικά ατόμων με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες. Η ΟΜΑΔΑ του Κυπριακού Κέντρου Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου, MEDICLEFT αποτελείται από ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και πολύχρονη εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν ολιστικά την αποκατάσταση των ασθενών με σχιστίες ή άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θεραπεία των σχιστιών και δυσμορφιών προσώπου, επικοινωνήστε με το +357 25735050.